1. Aanmelding

Alles begint bij de aanmelding. Een cliënt kan zich zelf aanmelden, maar mag zich ook laten aanmelden door familie of bijvoorbeeld een zorgverlener.

Bij de aanmelding worden de algemene gegevens genoteerd op een aanmeldformulier en wordt er een intakegesprek gepland. Aanmeldingen kunnen telefonisch, per e-mail of via het contactformulier op de website worden gedaan. Het streven is om in de week van aanmelding, of die week daarop, een intakegesprek te plannen.

2. Intake

Bij het intakegesprek worden een aantal formulieren besproken, waaronder de aanvraagformulieren voor de onderbewindstelling. Sommige formulieren worden direct ingevuld en sommigen worden uitgelegd en meegegeven om achteraf nog in te vullen. Ook wordt de cliënt uitgelegd hoe er een klacht kan worden ingediend. De formulieren bestaan uit:

Verzoekschrift onderbewindstelling
Akkoordverklaring
Plan van aanpak bewind
Indien aanwezig een verklaring van een arts of behandelaar over de medische of psychische conditie van de betrokkene
Een overzicht van benodigde stukken na ontvangst beschikking rechtbank
Klachtenregeling

De cliënt wordt bij het intakegesprek gevraagd naar een geldig paspoort of ID-kaart. Voor de aanvraag van beschermingsbewind dient er een kopie van het legitimatiebewijs en een uittreksel van de gemeentelijke basisadministratie bij de aanvraagformulieren gevoegd te worden. De bewindvoerder kan u helpen bij de aanvraag van het uittreksel.

Het heeft de voorkeur om het intakegesprek bij de cliënt thuis te houden, omdat hij of zij dan in de eigen bekende omgeving kan blijven. Tijdens het intakegesprek worden de inkomsten, uitgaven en achterstanden besproken. De reden van aanmelding komt ook uitvoerig aan bod. Indien blijkt dat de cliënt bij Quralis Bewind niet op de juiste plek zit, dan zal dit eerlijk gecommuniceerd worden en zal de cliënt waar mogelijk ondersteund worden om de juiste hulp te krijgen.

3. Aanvraag bewind

Wanneer alle formulieren zijn ingevuld, stuurt de bewindvoerder alle documenten met een kopie van het legitimatiebewijs en het uittreksel van de gemeentelijke basisadministratie naar de rechtbank. Nadat de aanvraag is verwerkt, wordt er een datum gepland voor de zitting. De bewindvoerder gaat samen met de cliënt naar de zitting toe. De kantonrechter vraagt vervolgens naar de redenen voor bewind en geeft aan of hij akkoord gaat met een onderbewindstelling. Bij akkoord zal er een officiële beschikking worden opgesteld en deze wordt daarna naar de cliënt en de bewindvoerder toegestuurd. Het bewind geldt vanaf de datum welke in de beschikking wordt genoemd.

De griffiekosten voor een aanvraag onderbewindstelling zijn € 79,- (tarief 2018). Deze kosten worden door de aanvrager betaald en kunnen in sommige gevallen vergoed worden door de gemeente door middel van bijzondere bijstand.

4. Uitvoering bewind

Na het ontvangen van de beschikking wordt er een dossier opgebouwd. De cliënt wordt ingevoerd in het softwareprogramma Onview. De stukken uit het overzicht welke in het intakegesprek is besproken, worden opgevraagd. Alles met betrekking tot de financiële administratie wordt geïnventariseerd, de bezittingen en schulden, alsmede de inkomsten en uitgaven (boedelbeschrijving). Ook wordt er een beheer- en leefgeldrekening geopend. Alle overige bestaande rekeningen worden in principe beëindigd. De kosten van de bankrekeningen zijn voor rekening van de cliënt.

Alle schuldeisers en instanties waar de cliënt mee te maken heeft (verzekeringen, abonnementen, verhuurder etc.), waaronder ook de inkomensverstrekkers worden gevraagd alle correspondentie betreffende de cliënt voortaan aan Quralis Bewind te richten. De inkomensverstrekkers worden ook verzocht het inkomen op de beheerrekening over te maken. Wanneer alle informatie beschikbaar is, wordt er gekeken of er nog inkomensvoorzieningen kunnen worden benut. Schuldeisers worden benaderd om te bepalen of er betalingsregelingen kunnen worden getroffen. Er wordt een budgetplan opgesteld die de maandelijkse inkomsten en uitgaven inzichtelijk maakt. Een vooraf vastgesteld bedrag wordt maandelijks of wekelijks op de leefgeldrekening gestort.

Verplichtingen cliënt

Na onderbewindstelling geeft cliënt alle noodzakelijke informatie en administratie aan Quralis Bewind en zorgt de cliënt ervoor dat alle ontvangen correspondentie wordt doorgestuurd. Wijzigingen in persoonlijke of financiële situatie dienen altijd direct aan Quralis Bewind te worden gemeld. Van de cliënt wordt volledige inzet verwacht om te komen tot een totaaloverzicht van de aanwezige financiële situatie en toekomstige financiële problemen te voorkomen. De cliënt dient, voor zover mogelijk, zelf voor inkomen zorg te dragen en licht Quralis Bewind in over de aard en herkomst van het vermogen. Er zal door cliënt op welke manier dan ook geen beledigingen, bedreigingen of andere gelijknamige gedragsuitingen naar bewindvoerder worden gedaan.

Verplichtingen bewindvoerder

Voor Quralis Bewind staat een goede samenwerking voorop. Daarom wordt er veel waarde gehecht aan de communicatie en hoe de cliënt het bewind ervaart. Quralis Bewind heeft zo vaak als nodig contact met cliënten, maar in ieder geval tweemaandelijks, tenzij cliënt geen contact wenst of daartoe niet in staat is. Alle communicatie en de acties die hieruit voortvloeien worden geregistreerd. Quralis Bewind zal alle werkzaamheden uitvoeren overeenkomstig het plan van aanpak. Waar nodig kunnen nieuwe afspraken worden gemaakt of eerdere afspraken worden herzien.

Middels een online inlogomgeving kan de cliënt 24 uur per dag online een overzicht van de mutaties op de beheerrekening bekijken. Ook heeft de cliënt de mogelijkheid om maandelijks een fysiek overzicht daarvan te ontvangen. Wanneer de cliënt hier bezwaar tegen maakt of niet in staat is om het overzicht te begrijpen, dan wordt dit niet gedaan.

Quralis Bewind zal persoonsgegevens slechts aan derden verstrekken indien dit in belang is van de cliënt of dit voortvloeit uit de werkzaamheden. De Wet Bescherming Persoonsgegevens (per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming) is van toepassing.

Alle ontvangen post wordt dagelijks opgehaald en gelezen. Poststukken worden zo spoedig mogelijk verwerkt. Indien nodig wordt er direct gereageerd op een ontvangen poststuk. Poststukken die de cliënt thuis heeft ontvangen, mogen per post worden opgestuurd of middels een goed leesbare scan worden gemaild. Ontvangen brieven en e-mails worden opgeslagen in het dossier van de cliënt.

Ieder jaar wordt er een rekening en verantwoording opgesteld en gestuurd naar de rechtbank. In deze rekening en verantwoording wordt een overzicht gemaakt van alle bij- en afschrijvingen van de beheer- en leefgeldrekening van de cliënt. De cliënt krijgt deze rekening en verantwoording te zien en bij akkoord bevinding wordt deze naar de rechtbank gestuurd. Indien de cliënt niet in staat is om de rekening en verantwoording te begrijpen, niet akkoord is met de inhoud of niet reageert op meerdere verzoeken voor accordering, wordt hier een aantekening van gemaakt en wordt de rekening en verantwoording alsnog naar de rechtbank gestuurd.

Contact

Quralis Bewind is van maandag tot en met donderdag van 9.30 tot 12.30uur telefonisch bereikbaar. Buiten deze tijden kan de cliënt op werkdagen tussen 9.00 en 17.00uur via Whatsapp een bericht sturen of doorlopend via e-mail. Een (e-mail)bericht wordt zo snel mogelijk, doch binnen twee werkdagen beantwoord. De cliënt mag altijd een verzoek doen voor een persoonlijk gesprek. Alle communicatie met de cliënt wordt vastgelegd en opgeslagen in het dossier van de cliënt.

Indien de bewindvoerder van Quralis Bewind de werkzaamheden, om wat voor reden dan ook, tijdelijk niet voort kan zetten, dan is er een vervangend bewindvoerder beschikbaar.

Tarieven bewind

De tarieven voor bewindvoering zijn door het ministerie van Veiligheid en Justitie vastgesteld in de Regeling Beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren (Stcrt. 2014, 577811). Eventueel kan er een onkostenvergoeding worden berekend voor andere kosten dan de kosten met betrekking tot het zijn van bewindvoerder. Dit zal te allen tijde vooraf worden besproken met de cliënt. Te denken valt aan noodzakelijke autokilometers ten behoeve van vervoer van rechthebbende (indien woonachtig buiten vestigingsplaats) à € 0,25 per kilometer.
5. Beëindiging/overdracht bewind

De uitvoering van het bewind eindigt:
– door tijdsverloop, indien Quralis Bewind tijdelijk was benoemd;
– door overlijden van cliënt;
– door het op cliënt van toepassing verklaren van de schuldsanering natuurlijke personen, door zijn faillietverklaring of onder curatele stelling;
– door opheffing of wijziging van het bewind;
– door ontslag van Quralis Bewind, verleend door de kantonrechter;
– door overlijden of faillissement van Quralis Bewind.

Het verzoek tot opheffing of wijziging van het bewind dient te worden gedaan bij de toezichthoudende kantonrechter. Dit verzoek kan worden ingediend door dezelfde personen die ook om instelling van het bewind hebben verzocht. Dit geldt ook voor een verzoek tot ontslag van Quralis Bewind. Over het verzoek tot beëindiging van bewind of het wijzigen van bewind in curatele is griffierecht verschuldigd. Deze kosten komen voor rekening van de cliënt. Quralis Bewind zal te allen tijde als gewezen bewindvoerder de taken uit blijven voeren totdat de overdracht/beëindiging daadwerkelijk plaats heeft gevonden. Ook wordt er een eindrekening en verantwoording opgesteld en opgestuurd naar de kantonrechter. Bij overdracht naar een andere bewindvoerder zal Quralis Bewind zorgdragen voor een goede overdracht van het dossier aan de opvolgende bewindvoerder.